ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Նախքան ստորև նշված Ծրագրի ցանկացած օգտագործում սկսելը, խնդրում ենք ծանոթանալ սույն Համաձայնագրում պարունակվող դրա օգտագործման պայմանների հետ: Գրանցումը, Հաշիվ մուտք գործելը կամ Ծրագրի օգտագործման այլ մեկնարկ նշանակում է սույն Համաձայնագրի պատշաճ կնքում (ընդունում) և դրա բոլոր պայմանների հետ Լիցենզավորված անձի լիակատար համաձայնություն:
Տերմիններ (սահմանումներ)

Լիցենզավորող (Արտոնագրող) – ООО “ГУД БИ АЙ”

Լիցենզավորված անձ (Լիցենզառու) - ցանկացած իրավաբանական անձ, որն իրավունք ունի օգտագործել Ծրագիրը Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջներին և սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան:

Լիցենզիա - Ծրագրից փոխհատուցվող հիմունքներով օգտվելու պարզ ոչ բացառիկ իրավունքների տրամադրում՝ սակագներին համապատասխան

Ծրագիր - GOOD.BI-ի համար համակարգչային ծրագիր (ինչպես ընդհանուր առմամբ, այնպես էլ դրա բաղադրիչները)՝ հանդիսանում է տվյալների և հրամանների, տվյալների բազայի ամբողջություն, որը Լիցենզավորողի կողմից ներառված է նշված համակարգչային ծրագրում:

Տվյալների աղբյուրներ- Լիցենզավորված անձի տվյալների աղբյուրները, որոնցից Ծրագիրը տվյալներ է ստանում դրանց պահպանման, համակարգման և վերլուծության համար: Դրանց են վերաբերում գովազդային համակարգերի գրասենյակները, վերլուծական համակարգերը, զանգերի հետևման համակարգերը, CRM և այլ Ծրագրեր, որոնք ունեն API:

Գրանցում - Լիցենզավորված անձի գործողություն է, որն ուղղված է Հաշիվ ստեղծելու միջոցով Ծրագրին միանալուն:

Հաշվառման գրանցում –Լիցենզավորողի համակարգում գրանցում (մուտք/գաղտնաբառ զույգը) և տեղեկության հավաքում, որը պահպանում է Լիցենզավորված անձի տվյալները և թույլ է տալիս վերջինիս նույնականացնել և լիազորել:

Սակագնային պլան - Ծրագրից օգտվելու իրավունքի չափը, որն ընտրվել է Լիցենզավորված անձի կողմից https://good.bi/ հասցեում տեղադրված գնացուցակից և ընդունվել է հաշիվ-ապրանքագրի վճարման միջոցով։

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
 1. Լիցենզավորողը Լիցենզառուին իրավունք է տալիս օգտագործելու (պարզ ոչ բացառիկ լիցենզիա) Ծրագիրը՝ միանալով Ծրագրին ինտերնետի միջոցով, բացառապես Լիցենզառուի կողմից անկախ օգտագործման համար:
 2. Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է Ծրագրի օգտագործման մեկնարկի պահից և ուժի մեջ է Լիցենզավորված անձի կողմից դրա օրինական օգտագործման ողջ ժամանակահատվածում:
ԾՐԱԳՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
 1. Ծրագրի օգտագործումը
  1. Օգտագործումն իրականացվում է ինտերնետային ցանցով՝ https://app.good.bi/ հասցեով, Լիցենզավորված անձի կողմից իր հաշվառման գրանցմամբ Հաշվի մուտք գործելու միջոցով: Թույլատրվում է Ծրագրի օգտագործումը բոլոր եղանակներով, որոնք նախատեսված են ծրագրային ինտերֆեյսով՝ ընտրված Լիցենզիայի տեսակով:
  2. Լիցենզավորված անձն ինքն է կրում պատասխանատվություն Ծրագրի շրջանակներում կամ իր Հաշվի ներքո Ծրագրի օգտագործմամբ բոլոր գործողությունների կամ անգործության համար: Լիցենզավորողը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների հնարավոր կորստի, ինչպես նաև ցանկացած այլ բնույթի հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ Լիցենզառուի կողմից Համաձայնագրի այս մասի խախտման պատճառով:
 2. Հաշվի կասեցում
  1. Լիցենզավորողն իրավունք ունի կասեցնել Լիցենզավորված անձի մուտքը Ծրագիր, եթե Լիցենզավորված անձը չի վճարում Ծրագիրն օգտագործելու համար վճարը:
 3. Օգտագործումից հրաժարում
  1. Լիցենզավորված անձը կարող է ինքնուրույն տեղեկացնել Լիցենզավորողին Ծրագիրն օգտագործելուց հրաժարվելու մասին և պահանջել հեռացնել հաշվառման գրանցումը՝ հաշիվը։
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԵՐԱՇԽԻՔ
 1. Ծրագիրը տրամադրվում է «ինչպես կա» սկզբունքով, և Լիցենզավորողը չի երաշխավորում, որ Ծրագիրը կգործի առանց սխալ:
 2. Ծրագիրն օգտագործելիս սխալների հայտնաբերման դեպքում Լիցենզավորողը միջոցներ կձեռնարկի դրանք հնարավորինս արագ շտկելու համար:
 3. Լիցենզավորողը չի վերահսկում Լիցենզավորված անձի կողմից Ծրագրի օգտագործման ընթացում որևէ տեղեկության հավաքագրումը, ներառյալ Ծրագրի տվյալների բազայի օգտագործումը, չի ազդում դրա բովանդակության վրա, չգիտի, թե արդյոք այն խախտում է երրորդ անձանց իրավունքներն ու շահերը:
 4. Լիցենզավորողը պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի, բաց թողած օգուտի, վնասի համար, որը կապված է Ծրագրի օգտագործման կամ օգտագործման անկարողության հետ:
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈւՆ
 1. Տեխնիկական աջակցությունը Լիցենզառուին տրամադրվում է Telegram-ում՝ @good_biBot, էլեկտրոնային փոստով՝ support@good.bi, ինչպես նաև Ծրագրի գրասենյակում առկա չաթում, աշխատանքային օրերին՝ ժամը 07:00-18:00 (GMT + 3).
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
 1. Սահմանափակ լիցենզիա (փորձնական)
  1. Սահմանափակ լիցենզիան Լիցենզավորված անձին տրամադրվում է անվճար՝ գրանցման օրվանից 14 օր: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի օգտագործել Ծրագրի ամբողջական գործառույթը՝ իր տվյալների բազա ցանկացած աղբյուրից տվյալներ բեռնելու համար:
  2. 14 օրը լրանալուց հետո Լիցենզավորված անձը պարտավոր է դադարեցնել Ծրագրի օգտագործումը կամ ընտրել և վճարել սակագնային պլանը՝ այդպիսով շարունակելով օգտագործել Ծրագիրը Բաժանորդագրության լիցենզիայի ներքո:
 2. Բաժանորդագրության լիցենզիա
  1. Բաժանորդագրության լիցենզիան, որն ապահովում է Ծրագրի ամբողջական գործառույթը, Լիցենզառուին տրամադրվում է ամսական վճարի դիմաց 1 (մեկ) ամիս ժամկետով, եթե Կողմերը համաձայնության չեն եկել Լիցենզիայի տրամադրման այլ ժամկետի շուրջ։
  2. Լիցենզիայի համար վճարումը նշանակում է Լիցենզավորված անձի կողմից սույն Համաձայնագրի բոլոր պայմանների, Լիցենզիայի տեսակի և սակագնային պլանի ամբողջական ընդունումը:
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈւԹՅՈւՆԸ
 1. Ծրագրի օգտագործման իրավունքի արժեքը (լիցենզիայի վճար) որոշվում է սակագնային պլանով։
 2. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է վճարել Լիցենզառուի կողմից տրված առաջարկի հաշիվ-ապրանքագիրը` փոխանցելով հաշվում նշված գումարի 100%-ը:
 3. Ծրագրից օգտվելու իրավունքի փոխանցումը ձևակերպվում է ոչ բացառիկ իրավունքի ընդունման- փոխանցման ակտով:
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈւՆԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈւՄԸ
 1. Սույն Համաձայնագրով չկարգավորված բոլոր հարցերի վերաբերյալ Կողմերն առաջնորդվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ:
 2. Լիցենզավորված անձի կողմից Համաձայնագրի պայմանները խախտելու դեպքում Լիցենզավորողն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծել Համաձայնագիրը:
 3. Ցանկացած կողմի կողմից և ցանկացած պատճառով Սույն Համաձայնագրի դադարեցման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ամբողջությամբ դադարեցնել Ծրագրի օգտագործումը:

Լիցենզավորված: ООО «ГУД БИ АЙ», ՀՎՀՀ 02860087, Հայաստանի Հանրապետություն, 0001, ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա, 5-152 , Փոստ: support@good.bi, Տնօրեն Chystyakova E.G.